ul. Modzelewskiego 56
Warszawa , Mokotów

pon. - pt. 9.00 - 20.00
sob. - do uzgodnienia

ul. Modzelewskiego 56
Warsaw , Mokotów

Mon. – Fri. 9:00 – 20:00
Sat. – to be agreed

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Administratorem danych osobowych jest Medessence Olga Cytrynowicz z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modzelewskiego 56 lok.2 .(dalej: „Administrator”)
 • Z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres: Medessence Olga Cytrynowicz, Modzelewskiego 56 lok. Usł. 2, o2-679 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: medessence.moko@gmail.com
 • Wszelkie zapytania lub wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od ich otrzymania.
 • Niniejsza polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje na temat celów, dla których przetwarzane są dane Pacjenta i podstawy prawne na jakich są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i przepisami prawa krajowego.
 • Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane zgodnie z następującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych:
 • -rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi.

 • Administrator zaangażowany jest w zapewnienie odpowiedniego sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych osobowych Pacjenta. Niniejsza polityka prywatności opisuje :
 • a)rodzaje i cele gromadzenia danych osobowych;
  b)sposób uzyskania dostępu i aktualizacji danych osobowych Uczestnika.

7. W celu zrealizowania usług na rzecz Pacjenta tj. zawarcia umowy i podjęcia leczenia- podanie danych przez Pacjenta jest konieczne. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez administratora danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.
8. Administrator prosi o podanie danych osobowych, w tym imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu , datę urodzenia i pesel.
9. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym oraz innym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych – dane te są przetwarzane przez te podmioty wyłącznie zgodnie z zaleceniami Administratora. Dane mogą być również przekazywane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej. Dane mogą być przekazywane do organów publicznych w celu realizacji nałożonych na Administratora obowiązków prawnych, takich jak Urzędy Skarbowe, itp.,czy też do podmiotów świadczących usługi prawne, księgowe, doradcze oraz wspierające Administratora w celu dochodzenia należnych roszczeń, realizacji obsługi księgowej.

10. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna oraz okres przechowywania danych
Zawarcie i wykonanie umowy z Pacjentemart. 6 ust. 1 lit. b RODO
Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń maksymalnie 5 lat.
Rozpatrywanie skarg i reklamacji.art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Przez 5 lat po rozliczeniu reklamacji.
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymiart. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowychArt. 6 ust. 1 lit. c RODO
Przez okresy wskazane przepisami prawa.
Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznejArt. 6 ust. 1 lit. a RODO
Do czasu wniesienia sprzeciwu, lub maksymalnie 5 lat od daty wyrażenia zgody.
Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznejArt. 6 ust. 1 lit. a RODO
Do czasu wniesienia sprzeciwu, lub maksymalnie 5 lat od daty wyrażenia zgody.
Prowadzenia StatystykArt. 6 ust. 1 lit f RODO
dokonania analiz statystycznych i analitycznych pozwalających na weryfikację działań przeprowadzonych przez Medessence oraz usprawnianie funkcjonowania serwisu

11.Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Pacjent może ją cofnąć w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody należy wysłać maila na adres medessence.moko@gmail.com Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
12.Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Pacjenta. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić oczekiwania Pacjenta w zakresie korzystania z usług.

13.W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uczestnik posiada prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO,
 • przenoszenia swoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do celów zarządzania kontem lub rezerwacjami, zapewnienia dostępu do usług, które Pacjent chce zakupić i udzielania wsparcia w odniesieniu do wszelkich usług i ewentualnego zwrotu kosztów.
15. Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem.
16. Dane osobowe Pacjenta będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w Regulaminie i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie dane osobowe zostaną usunięte. Jeżeli po upływie tego okresu dane będą potrzebne do zgodnych z prawem celów analitycznych, historycznych lub innych celów, podejmiemy odpowiednie kroki w celu ich anonimizacji.
17. Pacjent ma prawo zażądać kopii swych danych osobowych, które znajdują się w posiadaniu Administratora. Pacjent może poprzez medessence.moko@gmail.com lub pisząc do Administratora wystąpić z prośbą o utworzenie kopii dokumentacji dotyczących Pacjenta.
18. Jeżeli którekolwiek z posiadanych przez Administratora informacji są niepoprawne, należy go o tym powiadomić.
19.Administrator dokona aktualizacji lub usunięcia danych, chyba że istnieje obowiązek ich zachowania do celów prowadzenia działalności lub zachowania zgodności z prawem.
20. Pacjent może również skontaktować się z Administratorem w przypadku zastrzeżeń co do sposobu gromadzenia, przechowywania lub korzystania z danych osobowych. Administrator dąży do ostatecznego rozpatrywania skarg, ale jeśli Pacjent będzie niezadowolony z odpowiedzi, wówczas może złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych.
Należy pamiętać, że przed podjęciem działań w odniesieniu do żądania lub skargi Administrator może wymagać zweryfikowania tożsamości Pacjenta oraz wymagać przekazania dalszych informacji, aby zweryfikować upoważnienie do złożenia wniosku lub skargi w imieniu innej osoby.
21. W związku z prowadzeniem strony internetowej wykorzystywane są tzw. cookies. Mogą być one odczytywane przez Google oraz Facebook.
22.Wykorzystywane są dwa typy plików cookies:

 • cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, bądź urządzenia mobilnego są usuwane z jego twardego dysku
 • cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci komputera, bądź urządzenia mobilnego aż do momentu ich manualnego usunięcia przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiednich narzędzi w przeglądarce internetowej lub ich wygaśnięcia.

23.W związku z prowadzeniem strony internetowej wykorzystywane są pliki cookies w celu:

 • świadczenia usług;
 • zapewnienia bezpieczeństwa tj. uwierzytelniania użytkowników
 • dostosowywania prezentowanej zawartości strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
 • realizacji ankiet;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • wpływania na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej
 • korzystanie z funkcji społecznościowej.

24.Przechowywanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
25.Strona internetowa może umieścić plik cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tą stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
26. Przeglądarka internetowa Pacjenta domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w jego urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie proszony jest o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak Pacjent nie życzy sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, może zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
27.Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.
28. Administrator korzysta z wtyczek portalu społecznościowego facebook.com, obsługiwanego przez Facebook Inc. (1601. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Wtyczka jest wyświetlania na stronie i sprzężona z przeglądarką. Serwer Facebooka otrzyma więc informacje o tym, którą stronę internetową odwiedził użytkownik. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku w czasie, gdy odwiedza stronę Administratora, wówczas Facebook automatycznie połączy informacje o jego aktywności na naszej stronie z osobistym kontem użytkownika na Facebooku. Zatem odwiedzając witrynę z aktywną wtyczką zostaje nawiązane połączenie z serwerami Facebooka. Więcej informacji o celu i zakresie wykorzystania danych przez Facebooka, a także o prawach i opcjach dotyczących zmiany ustawień odnoszących się do prywatności użytkownika można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/policy.php
29.Niniejsza Polityka prywatności, jak i odpowiedzialność Administratora nie dotyczy praktyk stron trzecich odnoszących się do prywatności oraz przetwarzania danych osobowych. Wszelkie informacje dostarczone wskutek korzystania z funkcji oferowanej przez stronę trzecią są przedmiotem stosownej polityki prywatności strony trzeciej, a nie niniejszej Polityki prywatności. Administrator nie ma kontroli nad wykorzystaniem przez stronę trzecią informacji otrzymanej przy pomocy ich funkcji i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
30.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i ochrony danych, spowodowane postępem technologicznym lub zmianami przepisów prawa. W takim przypadku zostaną zaktualizowane zapisy dotyczące Polityki prywatności.
31.W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
34.Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 15.07.2018r.

close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (Medessence, Modzelewskiego 56 lok.usł.2, 02-679 Warszawa.) jedynie do kontaktu ze mną.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (Medessence, Modzelewskiego 56 lok.usł.2, 02-679 Warszawa.) jedynie do kontaktu ze mną.

Umów wizytę